Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Regulamin zawodów

1. CEL IMPREZY
 • Promocja walorów turystycznych Spisza;
 • Promocja Gminy Łapsze Niżne;
 • Promocja Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.;
 • Promocja Kompleksu sportowego Bachledka Ski & Sun;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku;
 • Zbiórka środków finansowych na wsparcie osoby / rodziny będącej w potrzebie z terenu Gminy Łapsze Niżne.
2. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

PARTNERZY:

 • Urząd Gminy Łapsze Niżne;
 • Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.;
 • Bachledka Ski & Sun;
3. TERMIN I MIEJSCE:

29.01 – 30.01.2021 r. Piątek – Sobota;
Baza zawodów: Niedzica;

4. TRASY:

W ramach zawodów Zimowy Janosik rozegrane zostaną następujące biegi:

 • Zimowy Janosik 10 km – Kierpce Maryny.
  • Start: Zamek Dunajec Niedzica;
  • Meta: Niedzica.;
 • Zimowy Janosik 20 + km – Zawiany Pyzdra.
  • Start: Szkoła Podstawowa Łapszanka;
  • Meta: Niedzica;
 • Zimowy Janosik 30 + km – Bedzies Kwicoł.
  • Start: Zamek Dunajec Niedzica;
  • Meta: Niedzica; 
 • Zimowy Jnosik 50 + km – Spacer Murgrabiego by Bachledka Ski&Sun;
  • Start: Zdziar – Bachledowa Dolina;
  • Meta: Niedzica;
 • oraz biegi dla dzieci i młodzieży.
  w ramach biegów dla dzieci rozegrane zostaną konkurencje:
  • bieg Cypiska – dzieci przedszkolne – dystans ok 100m;
  • bieg Rumcajsa:
   • klasy I – III dziewczynki i chłopcy – dystans ok 200m;
   • klasy IV – VI dziewczynki i chłopcy – dystans ok 400 m;
5. PROGRAM ZAWODÓW:

29 STYCZNIA 2021 R. PIĄTEK:

 • godz. 16:00 otwarcie biura zawodów, rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego;
 • biuro zawodów wydaje pakiety startowe w piatek do godz.: 21:00;
 • Pakiety dla uczestników biegu 50 + km Spacer Murgrabiego by Bachledka Ski&Sun wydawane są tylko i wyłącznie w piątek 31.01.2020r;

30 STYCZNIA 2021 R. SOBOTA:

 • godz. 06:00 – wyjazd autokarami uczestników biegu Zimowy Janosik 50 + km Spacer Murgrabiego by Bachledka Ski&Sun – Zdziar;
 • godz.06:00 – otwarcie biura zawodów, rejestracja zawodników, wydawanie pakietów startowych, sprawdzanie wyposażenia obowiązkowego. UWAGA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI OBSŁUGIWANI SĄ UCZESTNICY BIEGU 30 + km BEDZIES KWICOŁ;
 • godz. 07:00 – start uczestników biegu Zimowy Janosik 50 + km Spacer Murgabiego by Bachledka Ski&Sun – Parking Zdziar;
 • godz. 08:00 – start uczestników biegu Zimowy Janosik 30 + km Bedzies Kwicoł – brama zamku Dunajec Niedzica;
 • godz. 09:00 – start uczestników biegu Zimowy Janosik 10 km Kierpce Maryny – brama zamku Dunajec Niedzica;
 • godz. 09:15 wyjazd autokarami uczestników na start Zimowego Janosika 20 + km Zawiany Pyzdra –  Łapszanka;
 • godz. 10:00 Start uczestników biegu Zimowy Janosik 20 + km Zawiany Pyzdra Szkoła Podstawowa Łapszanka;
 • godz. 10:30 otwarcie bufetu Hala Maszyn Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.;
 • godz 11:00 start biegów dla dzieci i młodzieży – korona zapory Niedzica;
 • godz. 12:00 zamknięcie mety Zimowy Janosik 10 km Kierpce Maryny;
 • godz. 15:00 zamknięcie mety Zimowy Janosik 20 + km Zawiany Pyzdra;
 • godz. 17:00 zamknięcie mety Zimowy Janosik 30 + km Bedzies Kwicoł;
 • godz. 17:00 zamknięcie mety Zimowy Janosik 50 + km Spacer Murgrabiego by Bachledka Ski&Sun;
 • godz. 18:00 oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród;

KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:

7. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 29.01.2021r. ukończy 18 lat;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu własnoręcznie podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu górskim;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy;
 • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości;
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu;
 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa a w szczególności będą naruszać przepisy obowiązujące na terenie Lasów Państwowych obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową za ich naruszanie;
8. ZGŁOSZENIA i ZAPISY:
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy;
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:
 • ZIMOWY JANOSIK 10 km KIERPCE MARYNY  – 100 uczestników;
 • ZIMOWY JANOSIK 20 + km ZAWIANY PYZDRA  – 300 uczestników (280 osób z zapisów + 20 do dyspozycji organizatora);
 • ZIMOWY JANOSIK 30 + km BEDZIES KWICOŁ – 300 uczestników (280 osób z zapisów + 20 do dyspozycji organizatora);
 • ZIMOWY JANOSIK 50 + km SPACER MURGRABIEGO by Bachledka Ski&Sun – 400 uczestników (380 osób z zapisów + 20 do dyspozycji organizatora);
 • biegi dla dzieci i młodzieży – 100 uczestników na wszystkie biegi;
 • Zakończenie rejestracji 31.12.2020r. lub z chwilą wyczerpania limitów;
 • Od dnia rejestracji uczestnik ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej;
 • Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się adnotacji o uiszczeniu opłaty startowej na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów;
 • O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin wpłaty opłaty startowej;
 • Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;

 

ZASADY REJESTRACJI:
Rejestrację otwieramy:
50 + km Spacer Murgrabiego by Bachledka Ski & Sun – 16.09.2020 godz: 20:00;
30 + Bedzies Kwicoł – 16.09.2020 godz: 20:00;
20 km Zawiany Pyzdra – 16.09.2020 godz: 20:00;
10 km – Kierpce Maryny – 16.09.2020 godz: 20:00;
Biegi dla dzieci – 16.09.2020 godz: 20:00;

9. WPISOWE:

Każdy zawodnik dokonuje opłaty rejestracyjnej w 2 częściach.
– pierwsza część, 30zł
Opłata administracyjno-rezerwacyjna, nie podlega zwrotowi.

Należy ją dokonać w ciągu 7 dni od dnia rejestracji.

– druga część, pozostała część opłaty startowej oraz opłaty charytatywnej w terminie 7 dni od podania ostatecznego komunikatu potwierdzającego odbycie się wydarzenia.

Komunikat ostateczny zostanie opublikowany min.

Opłata startowa w pakiecie STANDARD wynosi:

Trasa Termin I – do 31.10.2020 r. Termin II – do 30.11.2020 r. Termin III – do 31.12.2020 r.
Kierpce Maryny 10 km 80 zł 100 zł 120 zł
Zawiany Pyzdra 20+ km 160zł 180 zł 200 zł
Bedzies Kwicoł 30 km 200 zł 225 zł 250 zł
Spacer Murgrabiego 50 km 280 zł 300 zł 320 zł
Biegi dla dzieci 30 zł

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wysokości min. 15,00 zł na rzecz wsparcia mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu Gminy Łapsze Niżne;

Dzieci i młodzież zwolnione są z opłaty charytatywnej.

 

Pakiet STANDARD zawiera czapkę Zimowy Janosik 2021.

Rodzaje dostępnych pakietów:

 

 

Opłaty należy uiszczać przelewem na konto bankowe fundacji:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec

Łącki Bank Spółdzielczy

Opłata za udział w zawodach:
Konto:  09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

Tytuł wpłaty: ZJ2021 + imię i nazwisko;


W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych na adres: biuro@ultrajanosik.pl;

Opłata charytatywna:

Konto: 85 8805 0009 0047 9314 2000 0030
Tytuł wpłaty: ZJ2021 + imię i nazwisko
Min. 15 zł, ale będziemy się cieszyć ogromnie z każdej większej wpłaty;

 

 • W przypadku rezygnacji uczestnika do 31.12.2020r organizator zwraca 50 % kwoty wpisowego;
 • po terminie 01.01.2021r. organizator nie zwraca opłat startowych, również w przypadku zdarzeń losowych, chorób, kontuzji itd;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 31.12.2020r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Faktura VAT wystawiana jest najpóźniej do 15 dnia miesiąca następnego licząc od daty zaksięgowania opłaty startowej. Po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

ZIMOWY JANOSIK 10 km KIERPCE MARYNY:

 • Włączony i naładowany telefon;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora
  w pakiecie startowym;
 • folia NRC;
 • czapka lub chusta typu buff;
 • rękawiczki;
 • kurtka wiatroodporna;
 • długie getry lub spodnie biegowe;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);

 

ZIMOWY JANOSIK 20 + km ZAWIANY PYZDRA:

 • pojemnik lub bidon na wodę o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • włączony i naładowany telefon z aktywnym roamingiem;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • folia NRC;
 • czapka lub chusta typu buff;
 • kurtka wiatroodporna;
 • rękawiczki;
 • długie getry lub spodnie biegowe;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);

 

ZIMOWY JANOSIK 30 + km BEDZIES KWICOŁ / SPACER MURGRABIEGO by Bachledka Ski&Sun :

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na płyny o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • włączony i naładowany telefon z aktywnym roamingiem;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • folia NRC;
 • czapka lub chusta typu buff;
 • kurtka wodo i wiatroodporna z kapturem (zalecana kurtka o parametrach min 10 000 mm wodoodporności; oraz 10 000 g/m2/24h oddychalności);
 • rękawiczki;
 • latarka typu czołówka;
 • długie getry lub spodnie biegowe;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich – UWAGA: Na trasie Spacer Murgabiego by Bachledka Ski & Sun obowiązuje zakaz używania obuwia z kolcami oraz raczków podczas biegu na ścieżce wśród korony drzew!!!
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);

 

Ostateczne wyposażenie obowiązkowe może ulec zmianie na podstawie przewidywanej pogody podczas trwania zawodów i podane zostanie na odprawie przedstartowej oraz informacja wywieszona będzie w biurze zawodów. Obowiązkowe sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego odbędzie się bezpośrednio przed startem, ale organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja.  

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

Każdy zarejestrowany Zawodnik biegach 10KM, 20+KM, 30+KM, 50+KM w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • bezzwrotny numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet biegowy;
 • bezpłatny transport z okolicy linii mety na miejsce startu – dystanse Spacer Murgrabiego by Bachledka Ski & Sun oraz Zawiany Pyzdra;
 • profesjonalny pomiar czasu ;
 • oznakowaną trasę;
 • lekkie posiłki, słodycze, owoce, ciepłe napoje, wodę, napoje izotoniczne, napój typu coca-colę  serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych, wodę Janosika;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • pamiątkowy medal imienny;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • ubezpieczenie NNW + KL na czas trwania zawodów;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody w limicie);
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);

Organizator osobom, które zarejestrują się po dniu 31.12.2020r. nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać by je zapewnić, ale z powodu wcześniejszego zamówienia wykonania poszczególnych świadczeń może zaistnieć sytuacja dosłania brakujących pozycji);

 

Każde zarejestrowane dziecko w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • bezzwrotny numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet biegowy;
 • oznakowaną trasę;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • pamiątkowy medal imienny;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • ubezpieczenie NNW + KL na czas trwania zawodów
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród;
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);
12. KLASYFIKACJE:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe:
  • Senior Mężczyzn (18 – 35 lat);
  • Senior Kobiet (18 – 35 lat);
  • Masters Mężczyzn (36 – 50 lat);
  • Masters Kobiet (36 – 50 lat);
  • Weteran Mężczyzn (51 – 60 lat);
  • Weteran Kobiet (51 – 60 lat);
  • Dinozaur/Diament Kobiet (powyżej 60 lat);
  • Dinozaur/Diament Mężczyzn (powyżej 60 lat);

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open Kobiet i Mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;
Warunkiem sklasyfikowania zawodników w danej kategorii wiekowej jest udział min. 5 uczestników. W przypadku braku wymaganej liczby uczestników zawodnicy przeniesieni zostaną do kategorii wyższej;

Nagrody dla zwycięzców:

Open Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;

 

Kategorie Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar;
 • 2 miejsce: puchar;
 • 3 miejsce: puchar;

 

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów.

13. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze:

Punkt kontrolny/ odżywczy CIEPŁA
HERBATA LUB
KAWA
WODA
COLA
IZO
LEKKI CIEPŁY POSIŁEK OWOCE SŁODYCZE WODA JANOSIKA
Konkurencja
PRZEŁĘCZ CISÓWKA TAK NIE NIE NIE NIE NIE 10 km
OSP DURSZTYN TAK TAK NIE TAK TAK TAK 30 + km
50 + km
OSP TRYBSZ TAK TAK NIE NIE TAK TAK 30 + km
PRZEŁĘCZ ŁAPSZANKA TAK TAK NIE TAK TAK TAK 20 + km
30 + km
50 + km
ŁAPSZE NIŻNE TAK TAK TAK TAK TAK TAK 20 + km
30 + km
50 + km

* – organizacja punktu odżywczego na przełęczy Cisówka uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych panujących w dniu zawodów. Ostateczna informacja o zorganizowaniu punktu odżywczego podana zostanie na odprawie przedstartowej;

LIMITY CZASOWE:

ZIMOWY JANOSIK 10 km KIERPCE MARYNY:

PUNKT KONTROLNY PORA DNIA CZAS BIEGU POKONANY DYSTANS
START
ZAMEK NIEDZICA
09:00 0 0 km
PRZEŁĘCZ CISÓWKA 10:30 1:30 h 5 km
META
NIEDZICA
12:00 3 h 10 km

 

ZIMOWY JANOSIK 20 km ZAWIANY PYZDRA:

PUNKT KONTROLNY PORA DNIA CZAS BIEGU POKONANY DYSTANS
START
ŁAPSZANKA
10:00 0 0 km
ŁAPSZE NIŻNE 12:15 2:15 h 12 km
PRZEŁĘCZ CISÓWKA 13:30 3:30 h 16 km
META
NIEDZICA.
15:00 5 h 20 + km

 

ZIMOWY JANOSIK 30 + km BEDZIES KWICOŁ:

PUNKT KONTROLNY PORA DNIA CZAS BIEGU POKONANY DYSTANS
START
ZAMEK NIEDZICA
08:00 0 0 km
ŁAPSZE NIŻNE 10:00 2 h 9 km
OSP DURSZTYN 11:30 3:30 h 14 km
ŁAPSZE NIŻNE 13:00 5 h 21 km
META
NIEDZICA
15:00 7 h 30 km

ZIMOWY JANOSIK 50 + km SPACER MURGRABIEGO by Bachledka Ski&Sun:

PUNKT KONTROLNY PORA DNIA CZAS BIEGU POKONANY DYSTANS
START
ZDZIAR BACHLEDOWA DOLINA
07:00 0 0 km
PRZEŁĘCZ NAD ŁAPSZANKĄ 10:30 3:30 h 20 km
OSP DURSZTYN 14:00 7 h 39 km
PRZEŁĘCZ 660 16:00 9 h 49 km
META 
HALA MASZYN
ZEW NIEDZICA S.A.
17:00 10 h 55 km


14. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia organizator przy współpracy z GOPR, Ratownikami Fundacji Na Ratunek, oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis nr telefonów alarmowych.

15. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania kontynuacji zawodów z przyczyny kontuzji lub urazy zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych;
 • Organizator zapewnia transport uczestników wyłącznie z punktów kontrolnych: Łapszanka, Dursztyn, Łapsze Niżne oraz Trybsz;
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Trasa zawodów nie będzie w żaden sposób odśnieżana bądź przygotowywana;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji;
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W razie stwierdzenia przez ratowników medycznych obecnych na niektórych punktach kontrolnych lub ratowników GOPR na całej trasie biegu nieodpowiedniego lub wskazującego na skrajne zmęczenie stanu zdrowia lub samopoczucia uniemożliwiającego kontynuację biegu wskazany zawodnik zobowiązany jest do zakończenia współzawodnictwa i do dalszego postępowania wg wytycznych ratowników;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się na wynoszenie pożywienia, napojów poza strefy bufetu zlokalizowane w punktach odżywczych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni kosztami administracyjnymi wynikającymi z podpisanymi umowami;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Zimowy Janosik;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;