Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Regulamin konkursu „Jak osobowość wpływa na wyniki w biegach długodystansowych”.

Regulamin konkursu pt. Jak osobowość wpływa na wyniki w biegach długodystansowych”.

Regulamin konkursu Tour De Zbój prowadzonego w serwisie Facebook pod tytułem Jak osobowość wpływa na wyniki w biegach długodystansowych”.

   

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs organizowany pod nazwą „Jak osobowość wpływa na wyniki w biegach długodystansowych” zwany w dalszej części regulaminu „Konkursem”.

1.2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i organizowany jest wyłącznie w Internecie, na profilu publicznym Tour De Zbój dostępnym w trakcie jego trwania pod adresem: https://www.facebook.com/tourdezboj (dalej: „Profil”).

1.3. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Na Ratunek, Świniarsko 512, 33-395 Chełmiec, NIP 734-352-77-10, REGON 123213396, KRS 0000518401

1.4. Fundatorem nagród jest Fundacja Na Ratunek Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec, KRS: 0000518401, NIP: 734-352-77-10, REGON: 123213396

(dalej: „Fundator Nagród”).

1.5. Celem Konkursu jest promocja idei biegania.

1.6. Konkurs trwa od 10.01.2024r. (od momentu umieszczenia postu konkursowego na Profilu) do 11.01.2024r. do godz. 23.59 czasu polskiego. Ogłoszenie laureatów nastąpi do czternastu dni od daty zakończenia konkursu (25.01.2024r.).

1.7. Konkurs rozpoczyna się w momencie umieszczenia przez Organizatora wpisu o nim na Profilu (dalej: Post konkursowy). Post konkursowy zawierać będzie:

a) Informację o zadaniu konkursowym

b) Informację o liczbie i rodzaju nagród do zdobycia,

c) Sposób, w jaki należy wziąć udział w zadaniu konkursowym – odpowiedzi są udzielane poprzez wypełnienie czterech ankiet.

 

Ankieta przed biegiem:

https://warsawpsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cG5L4wAM5zy5hOu

Do uczestników pierwszej części badania, prześlemy mailowo linki do dwóch kolejnych ankiet, do wypełnienia 1-3 dni przed zawodami i 1 dzień po zawodach. Ze względu na specyfikę badania, dostęp do nich będzie otwarty tylko i wyłącznie we wskazane dni – prosimy więc o sprawdzanie maila, w tym folderu 'spam’.

1.8 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook nie zbiera jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, udostępnianych przez Uczestników na potrzeby realizacji Konkursu. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników z tytułu organizacji Konkursu.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikami Konkursu (dalej zwanymi „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

2.2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego), który odbierze Nagrodę w przypadku jej wygrania przez osobę niepełnoletnią.

2.3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Fundatora Nagród lub podmiotów bezpośrednio z nimi powiązanych, a także członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

2.4. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego zgodnie z §1 ust. 1.7 lit. a) przy czym o wyborze laureatów decyduje udzielona odpowiedź: wygrywają osoby, które zdaniem jury zamieszczą najbardziej inspirujące lub najbardziej adekwatne do zadania konkursowego zgłoszenie konkursowe zgodnie z §1 ust. 1.7 lit. a) i c) (dalej: „Laureaci”) .

2.5. Wyboru najciekawszych odpowiedzi oraz ustalenia listy Laureatów dokonuje Jury.

2.6. Przystępując do Konkursu poprzez wykonanie zadania konkursowego zgodnie z Regulaminem, Uczestnik oświadcza, że:

a) akceptuje niniejszy Regulamin i wszystkie postanowienia w nim zawarte;

b) spełnia warunki udziału w Konkursie;

c) wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora korespondencji elektronicznej w sprawie wydania Nagrody poprzez jego adres mailowy, z którego skontaktuje się z Organizatorem Konkursu;

e) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji.

 

3. NAGRODY

3.1. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagrody” a pojedynczo „Nagroda”) tj. 5 kart podarunkowych o wartości 500zł do sklepu: sklepbiegacza.pl

3.2. Pierwsze 250 osób, które wypełni ankietę otrzyma wynagrodzenie w wysokości 70 złotych.

3.3. W Konkursie zostanie przyznanych pięć nagród opisanych w ust. 3.1. oraz 250 nagród opisanych w ust. 3.2.

3.4. O wygraniu oraz sposobie przekazania nagród Organizator poinformuje Uczestników w wiadomości mailowej.

3.5. Nie jest możliwa wymiana nagrody opisanej w ust. 3.1. na ekwiwalent pieniężny.

3.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku braku udostępnienia w terminie danych do wysyłki, podania błędnych lub niekompletnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany, a także w przypadku wyłączenia Uczestnika z Konkursu lub niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku Nagroda przepada.

 

4. DANE OSOBOWE

4.1. W trakcie realizacji Konkursu, w szczególności w celu wydania nagród lub rozpatrzenia reklamacji mogą być pozyskiwane od Uczestników następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania (adres do wysyłki Nagrody), numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

4.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

4.3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wydania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

4.5. Dane osobowe Uczestników podawane w związku z udziałem w Konkursie będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania Nagród lub rozpatrzenia reklamacji.

4.6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do wydania Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

4.7.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Organizatora, a zwłaszcza prawo do: dostępu, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Reklamacje dotyczące Konkursu można przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@fundacjanaratunek.pl

5.2. Reklamację można składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji, jednakże nie później niż do 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

5.3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis przyczyny złożenia reklamacji, datę jej wystąpienia oraz oznaczenie składającego reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej).

5.4. Organizator dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ich otrzymania przez Organizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadomi składającego reklamację drogą elektroniczną lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu.

5.5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 5.3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 5.2 niniejszego paragrafu.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Konkursu.

6.2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród.

6.3. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu Konkursu, a w szczególności podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych, naruszenie zasad lub regulaminu serwisu Facebook w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu.

6.4. W czasie trwania Konkursu Regulamin będzie dostępny pod linkiem konkursowym na profilu Tour De Zbój na Facebooku.

6.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2024r.