Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Regulamin zawodów

REGULAMIN I  EDYCJI ZAWODÓW ZIMOWY BOJKO TRAIL 2023

Ustrzyki Górne 25.02.2023r

 1. CEL IMPREZY
 • Promocja walorów turystycznych Bieszczad;
 • Promocja Bieszczadzkiego Parku Narodowego;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku;
 • Zbiórka środków finansowych na wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich Babiniec – Czarna i Przyjaciele w Czarnej Górnej pielęgnującej tradycje Bojków;
 1. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;
KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

PARTNERZY:

 • Bieszczadzki Park Narodowy;
 • GOPR Grupa Bieszczadzka;
 • Koło Gospodyń Wiejskich Babiniec – Czarna i Przyjaciele;
 • Zajazd Pod Caryńską – Ustrzyki Górne;

 

 1. TERMIN I MIEJSCE:

25.02.2023 r Sobota – termin główny;
26.02.2023 r Niedziela – dzień rezerwowy;

Baza zawodów: Zajazd Pod Caryńską – Ustrzyki Górne;

 

 1. TRASY:

Trasa biegu przedstawia się następująco:

Start: Parking Brzegi Górne – czerwonym szlakiem GSB – Kruhly Wierch – Połonina Caryńska – Ustrzyki parking – Szeroki Wierch – Tarniczka – przełęcz pod Tarnicą – żółty szlak – szczyt Tarnicy – powrót na przełęcz – niebieskim szlakiem do Wołosatego. Meta: Punkt Informacyjno – kasowy Wołosate BdPN (początek / koniec szlaku niebieskiego) BdPN – łącznie ok 21 km trasy;

W sytuacji wystąpienia należytych warunków pogodowych i stabilnej pokrywy śnieżnej bieg zostanie rozegrany na całej długości trasy. W sytuacji dopuszczalnych warunków pogodowych Kierownik Zabezpieczenia Ratowniczego GOPR może wydać komunikat o skróceniu trasy zawodów:

I wariant:

Start: Parking Brzegi Górne – czerwonym szlakiem GSB – Kruhly Wierch – Połonina Caryńska – Meta: Ustrzyki parking – łącznie ok 9 km trasy;

II wariant:

Start: Ustrzyki parking – Szeroki Wierch – Tarniczka – przełęcz pod Tarnicą – żółty szlak – szczyt Tarnicy – powrót na przełęcz – niebieskim szlakiem do Wołosatego. Meta: Punkt Informacyjno – kasowy Wołosate BdPN (początek / koniec szlaku niebieskiego) BdPN łącznie ok 12 km trasy;

W sytuacji wystąpienia złych warunków pogodowych Kierownik Zabezpieczenia Ratowniczego GOPR może wydać komunikat o przełożeniu zawodów na dzień rezerwowy 26.02.2023 – niedziela pod warunkiem poprawy warunków pogodowych w dniu rezerwowym. Ostatecznie Kierownik Zabezpieczenia Ratowniczego GOPR wydaje komunikat o odwołaniu zawodów w komunikacie ostatecznym w dn. 24.02.2023. Organizator w żaden sposób nie może wskazywać, sugerować oraz podważać decyzji, komunikatu Kierownika Zabezpieczenia Ratowniczego GOPR

 

 1.  PROGRAM ZAWODÓW:

22.02.2023r. ŚRODA:

 • godz: 15:00 podanie komunikatu wstępnego Kierownika Zabezpieczenia Ratowniczego GOPR o dopuszczeniu / skróceniu / przełożeniu / odwołaniu zawodów;

24.02.2023r. PIĄTEK:

 • godz: 15:00 podanie końcowego komunikatu Kierownika Zabezpieczenia Ratowniczego GOPR o dopuszczeniu / skróceniu / przełożeniu / odwołaniu zawodów;
 • godz. 16:00 otwarcie biura zawodów (Zajazd Pod Caryńską – Ustrzyki Górne), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych;
 • biuro zawodów wydaje pakiety startowe w piątek do godz.: 22:00;
 • Zalecamy odbiór pakietów startowych w piątek 24.02.2023r;

25.02.2023r. SOBOTA:

 • godz. 06:00 – otwarcie biura zawodów (Zajazd Pod Caryńską – Ustrzyki Górne), rejestracja zawodników, wydawanie pakietów startowych;
 • Od godz. 06:30 – wyjazdy autobusów z uczestnikami zawodów Zimowy Bojko Trail 21 km Tołhaj wg przydzielonych godzin wyjazdu – parking Ustrzyki Górne;
 • Od godz. 07:00 – start indywidualny zawodników wg przygotowanej listy startowej – Zimowy Bojko Trail 21 km Tołhaj. Parking Brzegi Górne – czerwony szlak GSB;
 • godz. 15:00 zamknięcie mety Zimowy Bojko Trail 21 km Tołhaj – Wołosate;
 • godz. 16:00 oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród (Zajazd Pod Caryńską – Ustrzyki Górne);

26.02.2023r. NIEDZIELA:

Dzień rezerwowy w sytuacji podjęcia decyzji przez Kierownika Zabezpieczenia Ratowniczego GOPR. Program godzinowy taki sam jak w sobotę 24.02.2023.

 

 1. KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:

 • e-mail: biuro@tourdezboj.com
 • oraz numerem telefonu: 507 053 657 – Sławomir Konopka;

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Zawodnicy startują indywidualnie;
 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 24.02.2023r. ukończy 18 lat;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu własnoręcznie podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości;
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu;
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania kontynuacji zawodów z przyczyny kontuzji lub urazy zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Wszyscy zawodnicy w pierwszej kolejności zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji;
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych. Osoby rezygnujące na trasie muszą się liczyć z dłuższym czasem oczekiwania na zwiezienie z trasy (rzędu 1 godz i więcej);
 • Organizator zapewnia transport uczestników wyłącznie z mety w Wołosatem;
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z uwagi na odwołanie zawodów z powodu wystąpienia siły wyższej tj. ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne zakazujące organizacji imprez sportowych które pojawią się w trakcie przygotowań do wydarzenia;
 • Trasa zawodów nie będzie w żaden sposób odśnieżana bądź przygotowywana – organizator w dzień przed zawodami siłami własnymi może dokonać przetarcia szlaków – jeśli będzie taka potrzeba i wskazania od Służb GOPR;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
 • Organizator na podstawie Komunikatu Kierownika Zabezpieczenia ratowniczego GOPR rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy / skrócenia / odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego – przeniesienie uczestnika zawodów na kolejny rok;
 • W razie stwierdzenia przez ratowników medycznych obecnych na punktach kontrolnych lub ratowników GOPR na całej trasie biegu nieodpowiedniego lub wskazującego na skrajne zmęczenie stanu zdrowia lub samopoczucia uniemożliwiającego kontynuację biegu wskazany zawodnik zobowiązany jest do zakończenia współzawodnictwa i do dalszego postępowania wg wytycznych ratowników;
 • służby medyczne zabezpieczone przez organizatora mają prawo w dowolnym momencie trwania zawodów do ściągnięcia z trasy zawodnika z uwagi na jego stan zdrowia w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie medyczne. W tym przypadku uczestnik musi bezwzględnie podporządkować się decyzji ratowników;
 • kierownicy punktów kontrolnych mają prawo do nie wypuszczenia zawodnika z punktu kontrolnego z uwagi na jego stan zdrowia, agresywne lub nieuzasadnione zachowanie;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zawodnicy biorą udział w zawodach biegowych przy otwartym ruchu drogowym zgodnie  z zasadami Prawo o Ruchu Drogowym o czym zostaną poinformowani przed startem;
 • Na trasie zawodów nie przewiduje się organizować miejsc wyłączonych z ruchu publicznego, ruch odbywać się będzie na zasadach otwartych, więc nie będzie ograniczeń ruchu drogowego dla poruszania się pojazdów uprzywilejowanych oraz innych użytkowników dróg publicznych;
 • Zabrania się na wynoszenie pożywienia, napojów poza strefy bufetu zlokalizowane w punktach odżywczych;
 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa a w szczególności będą naruszać przepisy obowiązujące na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz Lasów Państwowych obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową za ich naruszanie;
 • Wszystkich biegaczy obowiązuje: Regulamin Zwiedzania BdPN: https://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=478&Itemid=172
 • Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zakazów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w szczególności: ruchu pojazdów, chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych; zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części; palenia ognisk i wyrobów tytoniowych; biwakowania; zakłócania ciszy;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni kosztami administracyjnymi wynikającymi z podpisanymi umowami;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Zimowe Bojko Trail;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.tourdezboj.com/zimowybojkotrail Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;

 

 1. ZGŁOSZENIA i ZAPISY:
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy;
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący: 400 osób;
 • Zakończenie rejestracji 24.02.2023r. lub z chwilą wyczerpania limitów;
 • Od dnia rejestracji uczestnik ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej;
 • Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się adnotacji o uiszczeniu opłaty startowej na liście startowej zamieszczonej na stronie zawodów;
 • O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin wpłaty opłaty startowej;
 • Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;

 

 1. OPŁATA STARTOWA:

 I Zimowy Bojko Trail 2023

TrasaWeekend OtwarciaCena Regularna

obowiązuje od dn. 08.12.2022 r
do dn. 31.01.2023r.

Cena dla Spóźnialskich

obowiązuje od dnia 01.02.2023r

oraz w

 Biurze Zawodów

Tołhaj 21 km330 zł350 zł400 zł
 • W opłatę startową wliczona jest kwota 165 zł przeznaczona na niezbędne opłaty za uzyskane pozwolenia, zgody od wymaganych instytucji i organizacji niezależne od organizatora; 
 • W opłatę startową wliczona jest opłata charytatywna w wysokości 15 zł;

Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy:

51 8805 0009 0047 9314 2000 0060

Tytuł wpłaty: ZBT 2023 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 51 8805 0009 0047 9314 2000 0060

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@tourdezboj.com

 • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.01.2023r organizator zwraca 70% kwoty wpisowego;
 • Po terminie 01.02.2023r. organizator nie zwraca opłat startowych;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 31.01.2023r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł;
 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;

System rabatów i zniżek obowiązujących w cyklu Tour de Zbój w sezonie 2023

Rabaty się nie sumują, co oznacza że można jednocześnie skorzystać tylko z jednego.

Nie ma możliwości przekazania rabatu na inną osobą, inny bieg, kolejny rok.

w cyklu Tour de Zbój 2023 będą obowiązywać 3 taryfy opłat:

 • weekend otwarcia;
 • cena regularna;
 • cena dla spóźnialskich;

Rabaty są naliczane od ceny regularnej.

Opłata startowa w roku 2023  zawiera wszystkie koszta związane ze startem uczestnika na danym dystansie i w danym biegu wraz z opłatą charytatywną, która w roku 2023 wynosi 15 zł.

Podium OPEN Kobiet  i Mężczyzn zdobyte w roku 2022:

 • 1 miejsce Open Kobiet i Mężczyzn – darmowy start w roku 2023 –  możliwość obrony pierwszego miejsca wywalczonego w roku 2022;
 • 2 miejsce Open Kobiet i Mężczyzn w edycji 2022 –  75% rabatu na tym samym dystansie w roku 2023;
 • 3 miejsce Open Kobiet i Mężczyzn w edycji 2022 –  50% rabatu na tym samym dystansie w roku 2023;

Dla stałych bywalców, czyli posiadaczy statuetek Ligii Tour de Zbój z poprzednich lat (sezon 2019 – 2021, i 2022 – 2023) obowiązują tylko dwie stawki opłat: weekend otwarcia oraz cena regularna(weryfikacja na podstawie nr statuetki – od sezonu 2022 – 2023. Wcześniej zdobyte statuetki na podstawie zdjęcia statuetki);

Pakiet drużynowy:

Drużyna musi posiadać tą samą nazwę dla wszystkich członków zespołu, oraz zarejestrować się i opłacić start w ciągu 7 dni od momentu rejestracji:

 • mała drużyna od  5 do 10 uczestników – rabat 5% od ceny regularnej dla każdego członka drużyny;
 • średnia drużyna od 11 do 20 uczestników – rabat 10% od ceny regularnej dla każdego członka drużyny;
 • duża drużyna / pakiet korporacyjny od 21 uczestników – indywidualnie do negocjacji – kontakt mailowy: slawek@tourdezboj.com

Pakiet rodzinny

Rodzina to min. 3 blisko spokrewnione osoby, czyli Mama, Tata, Córka, Syn. Obowiązuje Rabat 15% od  kwoty końcowej –  zsumowanej przez opłaty startowe poszczególnych członków rodziny.

Pakiet roczny Tour de Zbój 2023.

Osoby startujące regularnie we wszystkich biegach wchodzących w skład cyklu Tour de Zbój 2023  na dowolnym dystansie w sezonie 2023 otrzymują następujące rabaty:

 • 100 % opłaty startowej na ostatni bieg cyklu 2023. Rabat nie obejmuje opłaty charytatywnej w wysokości 15 zł, którą uczestnik zobowiązany jest wpłacić na konto Organizatora. Czyli zawodnik startuje na ostatniej imprezie z cyklu Tour de Zbój 2023 za dokładnie 15 zł!!! otrzymując wszystkie przysługujące świadczenia!!!
 • rabaty obowiązują wyłącznie w ramach biegów w klasyfikacji Maryna / Harnaś lub Ultra Maryna / Ultra Harnaś;

Pakiet roczny dotyczy jednej i tej samej osoby startującej pod tym samym imieniem i nazwiskiem w cyklu Tour de Zbój 2023. Nie można go przekazywać na inną osobę – nawet na najbliższą z rodziny.

 

 1. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane bezpośrednio przed wejściem każdego zawodnika w strefę startu oraz może zostać sprawdzone w dowolnym momencie podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika. (Ostateczne wyposażenie uczestników zostanie podane w komunikacie przedstartowym w dn. 24.02.2022. Sprawdzenie wyposażenia nastąpi bezpośrednio przed startem każdego zawodnika przy wejściu w strefę startową. Zawodnicy, którzy nie będą posiadać całego wymaganego wyposażenia obowiązkowego nie zostaną dopuszczeni do startu!!!)

 • Zwrotny Nadajnik / lokalizator GPS przypisany imiennie dla każdego uczestnika – zabezpieczony przez organizatora;
 • Numer startowy z wykazem numerów alarmowych:
 • Numer alarmowy do GOPR 985 lub + 48 601 100 300;
 • Numer do Koordynatora medycznego zabezpieczonego przez organizatora + 48 605 319 161;
 • Numer do pomiaru czasu – +48 660 077 065;
 • Numer do organizatora + 48 507 053 657;
 • Kurtka z kapturem  wiatroodporna i wodoszczelna o parametrach powyżej 10 000 mm H2);
 • zapasowa bluza z długim rękawem umieszczona w plecaku biegowym;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • Raczki;
 • Grube rękawice oraz czapka;
 • Chusta wielofunkcyjna;
 • Gogle narciarskie lub okulary;
 • Długie spodnie;
 • Stuptuty;
 • ogrzewacze chemiczne – min 2 szt;
 • Termos z ciepłym płynem w ilości min 250 ml;
 • Naładowany telefon z wgraną mapą trasy oraz numerami alarmowymi do służb organizatora / ratowniczych;
 • Wgrana aplikacja Ratunek;
 • Każdy zawodnik zostanie ubezpieczony polisą NNW oraz KL (PZU S.A.);
 • Plecak mieszczący całość wyposażenia obowiązkowego;
 • Folia NRC – 2 szt;
 • Bandaż – 1 szt;
 • Gwizdek;
 • Kubek lub pojemnik na płyny;

 

 1. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach opłaty startowej otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • Zwrotny Nadajnik / lokalizator GPS przypisany imiennie dla każdego uczestnika – zabezpieczony przez organizatora (organizator zabezpieczy również sędziego, który przez cały czas wydarzenia będzie odpowiedzialny za nadzór i monitoring zawodników na trasie. Do dyspozycji będzie miał wykaz nr telefonów do każdego uczestnika);
 • Bezzwrotny Numer startowy z wykazem numerów alarmowych:
  • Numer alarmowy do GOPR 985 lub + 48 601 100 300;
  • Numer do Koordynatora medycznego zabezpieczonego przez organizatora + 48 605 319 161;
  • Numer do pomiaru czasu – zgłaszanie rezygnacji z biegu +48 660 077 065;
  • Numer do organizatora + 48 507 053 657;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet biegowy;
 • bezpłatny transport z bazy zawodów z Ustrzyk Górnych na miejsce startu;
 • bezpłatny transport z mety w Wołosatem do Ustrzyk Górnych po zawodach;
 • profesjonalny pomiar czasu;
 • profesjonalną obsługę foto – wideo z przebiegu zawodów;
 • Trasa biegu 21 km Tołhaj nie będzie oznakowana. W miejscach skrzyżowania szlaków stać będą sędziowie kierunkowi;
 • słodycze, owoce, ciepłe napoje, wodę, napoje izotoniczne, napój typu coca-colę  serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • pamiątkowy medal imienny;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • ubezpieczenie NNW + KL na czas trwania zawodów;
 • depozyt na mecie zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody w limicie);
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);

Organizator osobom, które zarejestrują się po dniu 31.01.2023r. nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać by je zapewnić, ale z powodu wcześniejszego zamówienia wykonania poszczególnych świadczeń może zaistnieć sytuacja dosłania brakujących pozycji na koszt uczestnika);

 

 1. KLASYFIKACJE:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe:
  • Brązowa (Senior) Kobiet / Mężczyzn (18-35 lat roczniki 2005 – 1988);
  • Srebrna (Master) Kobiet / Mężczyzn (36-45 lat roczniki 1987 – 1978);
  • Złota (Weteran) Kobiet / Mężczyzn (46-60 lat roczniki 1977 – 1963);
  • Diamentowa (Master Weteran) Kobiet / Mężczyzn (od 61 lat rocznik 1962 i starsi);

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open Kobiet i Mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Nagrody dla zwycięzców:

Open Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;

Kategorie Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: statuetka;
 • 2 miejsce: statuetka;
 • 3 miejsce: statuetka;

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów.

 

 1. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze:

 

Punkt kontrolny/ odżywczyherbatawoda

cola

izo

owocesłodyczeprzekąski
PK Ustrzyki Górne 9 kmXXXXX
PK Przełęcz pod Tarnicą 18 kmX—–—–—–—–
Meta Wołosate 21 kmherbata, ciasto
Biuro zawodów
Zajazd pod Caryńską
Ciepły posiłek, herbata, ciasto

 

LIMITY CZASOWE:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START

Parking Brzegi Górne – czerwony szlak GSB
lub Ustrzyki Górne
(w zależności od wybranego wariantu trasy)

07:0000 km
PK Ustrzyki Górne11:004 h9 km
META
Wołosate wejście na szlak na Tarnicę
lub Ustrzyki Górne
(w zależności od wybranego wariantu trasy)
15:008 h21 km
 1. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia organizator przy współpracy z GOPR oraz sędziami i wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis nr telefonów alarmowych. Trasa biegu nie będzie oznakowana!!! W miejscach przecięcia się szlaków stać będą sędziowie kierunkowi wskazujący poprawny kierunek biegu w następujących miejscach:

 • Połonina Caryńska w miejscu łączenia się szlaku zielonego z czerwonym GSB – 2 sędziów (na początku i na końcu połoniny);
 • Ustrzyki parking – 2 sędziów;
 • Przełęcz pod Tarnicą – 2 sędziów;
 • Szczyt Tarnicy – 1 sędzia;
 • Łącznie: 7 sędziów ubranych w kamizelki odblaskowe;

 

 1. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania kontynuacji zawodów z przyczyny kontuzji lub urazy zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych. Osoby rezygnujące na trasie muszą się liczyć z dłuższym czasem oczekiwania na zwiezienie z trasy (rzędu 1 godz i więcej);
 • Organizator zapewnia transport uczestników wyłącznie z mety w Wołosatem;

 

 1. ZMIANY W REGULAMINIE