Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Regulamin zawodów

1. CEL IMPREZY
 • Zbiórka środków finansowych na wsparcie mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn;
 • Promocja Miasta i Gminy Szczebrzeszyn;
 • Promocja walorów Roztocza;
 • Promocja Nadleśnictwa Zwierzyniec;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej
  i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.
2. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

PARTNERZY:

 • Miasto i Gmina Szczebrzeszyn;
 • Nadleśnictwo Zwierzyniec;

 

3. TERMIN I MIEJSCE:

10 – 11.01.2020r Piątek – Sobota;
Baza Zawodów: Miejski Dom Kultury – Szczebrzeszyn ul. Sądowa 3;

4. TRASA

W ramach zawodów Zimowe Roztocze rozegrany zostaną rezegrane trzy biegi:

 • Zimowe Roztocze Ultra: na wyznaczonej i jednoznacznie oznakowanej trasie. Trasa składa się z odcinka od startu do początku pętli, pokonywanej wielekrotnie pętli oraz powrotu z punktu kontrolnego pętla na linię mety. W punkcie kontrolnym Pętla zorganizowny będzie duży bufet wraz z pomiarem czasu. Limit czasu obowiązujący na mecie – 6 godzin! Zawodnicy którzy przybędą do punktu kontrolnego Pętla po godzinie 13:45 kierowani są bezpośrednio na metę! Zawodnicy, którzy dotrą na linię mety po godz: 15:00 nie będą klasyfikowani!!!;
 • Połówka Chrząszcza: na wyznaczonej i jednoznacznie oznakowanej trasie.  Trasa składa się z odcinka od startu do początku pętli, jednokrotnie pokonywanej pętli oraz powrotu z punktu kontolnego Pętla na linię mety. Limit czasu: 4 godz;
 • Dycha Chrząszcza: na wyznaczonej i jednoznacznie oznakowanej trasie. Start zlokalizowany jest w punkcie kontrolnym kolonia Kawęczyn (mały bufet – płyny). Trasa przebiega ze startu – punkt kontrolny kolonia Kawęczyn – przez punkt kontrolny Pętla – do mety – pomnik chrząszcza rynek w Szczebrzeszynie Limit czasu: 1,5 godz;

 

5. PROGRAM ZAWODÓW

10.01.2020 r. PIĄTEK:

 • godz. 18:00 – otwarcie Biura Zawodów (Miejski Dom Kultury – Szczebrzeszyn ul. Sądowa 3), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego. Pakiety startowe wydawane są tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów;
 • Biuro Zawodów wydaje pakiety startowe na bieg do godz: 21:00;

 

11.01.2020r. SOBOTA:

 • godz. 07:00 – otwarcie Biura Zawodów (Miejski Dom Kultury – Szczebrzeszyn ul. Sądowa 3), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego. Pakiety startowe wydawane są tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów;
 • godz. 09:00 – Start uczestników biegu Zimowe Roztocze Ultra;
 • godz. 09:00 – wyjazd autokarami  uczestników biegu Dycha Chrząszcza na miejsce startu – Kolonia Kawęczyn;
 • godz. 09:30 – Start uczestników biegu połówka Chrząszcza;
 • godz. 09:30 – Start uczestników Dycha Chrząszcza – punkt kontrolny kolonia Kawęczyn;
 • godz. 10:00 – rozpoczęcie imprez dodatkowych dla osób towarzyszących oraz dzieci w Miejskim Domie Kultury w Szczebrzeszynie;
 • godz. 13:45 – kierowanie wszystkich zawodników z punktu kontrolnego pętla bezpośrednio na metę;
 • godz. 15:00 – zamknięcie mety biegu;
 • godz. 16:00 – zakończenie imprezy, wręczenie nagród, losowanie dodatkowych nagród pozyskanych od sponsorów;
 • godz. 18:00 – rozpoczęcie afterparty – udział w afterparty wiąże się z dodatkową opłatą!  (dopuszczamy i zachęcamy do wzięcia udziału osób towarzyszących). Szczegóły nt afterparty pojawią się w osobnym komunikacie na stronie biegu;

  

KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:

7. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 10.01.2020r. ukończy 18 lat.
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu, osobiście podpisują oświadczenie, że startują w nim na własną odpowiedzialność i nie występują przeciwwskazania lekarskie uniemożliwiające udział w długodystansowym biegu.
 • Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy.
 • Podczas rejestracji każdy Uczestnik podlega sprawdzeniu wyposażenia obowiązkowego.
 • Każdy z Zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym.
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości.
 • Wszyscy Zawodnicy są zobligowani do przestrzegania regulaminu zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności Zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu.
 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa, a w szczególności będą naruszać przepisy obowiązujące na terenie Ostoya Roztocze obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową.

 

8. ZGŁOSZENIA i ZAPISY
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy.
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:
  • Zimowe Roztocze – 500 uczestników – 470 uczestników z zapisów + 30 do dyspozycji Organizatora;
  • Zakończenie rejestracji 31.12.2019r. lub z chwilą wyczerpania limitów.
  • Osobom, które zarejestrują się po dniu 21.12.2019r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów.
  • Od dnia rejestracji Uczestnik ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej.
  • Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się adnotacji „TAK” na liście startowej zawodów.
  • O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin wpłaty opłaty startowej.
  • Wszyscy Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z ich przeprowadzeniem oraz w celach marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;

 

9. WPISOWE

Opłata za udział w zawodach Zimowe Roztocze Ultra pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 11.01.2020r. i wynosi:

Termin I – do 31.10.2019 r. Termin II – do 30.11.2019 r. Termin III – do 21.12.2019 r.
140 zł 160 zł 180 zł

Opłata za udział w zawodach Połówka Chrząszcza pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 11.01.2020r. i wynosi:

Termin I – do 31.10.2019 r. Termin II – do 30.11.2019 r. Termin III – do 21.12.2019 r.
80 zł 100 zł 120 zł

 

Opłata za udział w zawodach Dycha Chrząszcza pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 11.01.2020r. i wynosi:

Termin I – do 31.10.2019 r. Termin II – do 30.11.2019 r. Termin III – do 21.12.2019 r.
60 zł 80 zł 100 zł

 

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:
Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512

33 – 395 Chełmiec

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050
Tytuł wpłaty: ZR2020 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty charytatywnej w wysokości 10 zł (mile widziane wyższe wpłaty!!!) na na wsparcie mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:
Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512

33 – 395 Chełmiec

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 17 8805 0009 0047 9314 2000 0090
Tytuł wpłaty: ZR 2020 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 17 8805 0009 0047 9314 2000 0090

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) Uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@ultraroztocze.pl

 • W przypadku rezygnacji Uczestnika do 30.11.2019r. organizator zwraca 50% kwoty wpisowego;
 • Po terminie 01.12.2019r. organizator nie zwraca opłat startowych;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 21.12.2019r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł, jednocześnie zabronione jest odsprzedawanie miejsc startowych w celach handlowych pod karą dożywotniej dyskwalifikacji z udziału we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek;
 • Faktura VAT wystawiana jest najpóźniej do 15 dnia miesiąca następnego licząc od daty zaksięgowania opłaty startowej. Po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

 

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy Zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w Biurze Zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją Zawodnika.

Zimowe Roztocze:

 • kurtka z kapturem wiatro i wodo/śniego odporna;
 • długie spodnie (organizator dopuszcza stosowanie kombinacji skarpet wysokich i getrów);
 • rękawiczki;
 • czapka lub chusta typu buff;
 • obuwie trailowe;
 • włączony i naładowany telefon;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;

 

Połówka Chrząszcza / Dycha Chrząszcza:

 • kurtka;
 • długie spodnie (organizator dopuszcza stosowanie kombinacji skarpet wysokich i getrów);
 • rękawiczki;
 • czapka lub chusta typu buff;
 • obuwie trailowe;
 • włączony i naładowany telefon;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;

 

Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja. Organizator dopuszcza deponowanie w/w przedmiotów w bazie zawodów Ostoya Roztocze.

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet zawodów;
 • profesjonalny pomiar czasu ;
 • oznakowanie trasy;
 • dwa bufety znajdujące się na trasie zawodów – jeden Punkt kontrolny Pętla – duży bufet z wszelkimi rarytasami oraz drugi na punkcie kontrolnym kolonia Kawęczyn – tylko płyny;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • Czar Roztocza dostępny w trakcie trwania  zawodów;
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów;
  bezpłatny transport uczestników trasy dycha chrząszcza z bazy zawodów na miejsce startu – kolonia Kawęczyn;
 • pamiątkowy imienny medal;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród;
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu).

 

Osobom, które zarejestrują się po dniu 21.12.2019r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje).

12. KLASYFIKACJA

Zimowe Roztocze Ultra:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 3 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej oraz Ultra Para;

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe:
  • Senior Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1985 – 2002);
  • Master Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1970 – 1984);
  • Weteran Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1969 i starsi);

 

Zawodnicy pokonują pętle wielokrotnie. Warunkiem sklafysikowania jest ukończenie min. jednej petli. Zwycięzcą zostaje ten zawodnik, który w limicie 6 godz. pokona największą liczbę kilometrów. Jeśli zawodnicy w limicie 6 godz. pokonali tą samą liczbę km zwycięża zawodnik z najlepszym czasem. Przybycie na linię mety po wyznaczonym czasie 6 godz. wiązać się będzie z dyskwalifikacją zawodnika. Nagradzane w kategorii open zawsze są tylko 3 osoby! jeżeli zawodnicy zajmą miesce ex aequo to otrzymują dwie nagrody przewidziane za miejsce zajęte i zwolnione do podziału. Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open kobiet i mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Warunkiem sklasyfikowania Zawodników w danej kategorii wiekowej jest sklasyfikowanie w niej min. 5 osób. W przypadku braku wymaganej liczby osób Zawodnicy przeniesieni zostaną do kategorii wyższej.

Nagrody dla Zwycięzców:
Open kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;

 

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar;
 • 2 miejsce: puchar;
 • 3 miejsce: puchar;

 

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów, oraz w punktach odżywczych.

Zimowe Roztocze Ultra Para:

W ramach dystansu Zimowe Roztocze Ultra wprowadzona jest dodatkowa klasyfikacja najszybszych par. Para składa się z kobiety oraz mężczyzny (dowolnie dobranych – zgłoszenia do rywalizacji par podczas rejestracji w biurze zawodów!!!). Warunkiem sklasyfikowania w kategorii jest ukończenie min jednej  pętli przez każdego zawodnika w parze. Pokonany dystans i czas sumują się. Jeżeli którykolwiek z zawodników z Pary przybędzie na linię mety po limicie 6 godz. Para zostaje zdyskwalifikowana. Zwycięża Para, która w wyznaczonym limicie 6 godz. pokona największą liczbę km. Przy takiej samej liczbie km zwycięża para z lepszym czasem.

 • 1 miejsce: puchar;
 • 2 miejsce: puchar;
 • 3 miejsce: puchar;


Połówka Chrząszcza / Dycha Chrząszcza:

Nagrody dla Zwycięzców:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe: 
  Senior Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1985 – 2002); 
  Master Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1970 – 1984);
  Weteran Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1969 i starsi);

 

Open kobiet i mężczyzn/Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar;
 • 2 miejsce: puchar;
 • 3 miejsce: puchar;

 
Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów.

13. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze:

Punkt kontrolny Pętla – duży bufet Wszystko co potrzeba!
Punkt kontrolny Kolonia Kawęczyn – płyny!

LIMITY CZASOWE:

Zawody trwają od godz: 09:00 do godz: 15:00. Limit czasu obowiązujący na mecie – 6 godzin! Zawodnicy którzy przybędą do punktu kontrolnego Pętla po godzinie 13:45 kierowani są bezpośrednio na metę! Zawodnicy, którzy dotrą na linię mety po godz: 15:00 nie będą klasyfikowani!!!

14. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia Organizator przy współpracy z jednostkami samorządowymi, ratownikami Fundacji Na Ratunek oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis numerów telefonów alarmowych. Trasa oznaczona będzie przy użyciu taśm z logo biegu oraz strzałek kierunkowych namalowanych na drogach.

15. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania udziału w zawodach z przyczyny kontuzji lub urazu zawodnik musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora dzwoniąc na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej!

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy i niszczenia przyrody.
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji.
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni kosztami administracyjnymi wynikającymi z umów podpisanych z Lasami Państwowymi;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Ultraroztocze;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.zimoweroztocze.pl Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;